VLADAJUĆI RADE PROTIVNO STATUTU I PRAVILNICIMA

Autoradmin

VLADAJUĆI RADE PROTIVNO STATUTU I PRAVILNICIMA

Vijećnici HDZ-a i koalicijskih partnera odbili su glasovati o  Prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin (POU) na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina. Razlog je bio pisano upozorenje koje je od strane odvjetničkog ureda dostavljeno predsjedniku Gradskog vijeća Grada Ogulina, gradonačelniku, predsjednicima klubova u Gradskom vijeću te Upravnom vijeću Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Predsjednik kluba vijećnika HDZ-a upozorio je predsjednika Gradskog
vijeća, gradonačelnika i vijećnike da kandidatkinja koju predlaže Upravno vijeće POU-a ne zadovoljava uvjete koje s datumom raspisivanja natječaja predviđa Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Također, predložio je da se
prije donošenja odluke dodatno konzultiraju nadležna ministarstva kako bi se izbjegli naknadni sudski postupci koji su najavljeni. Predsjednik Gradskog vijeća i zamjenica gradonačelnika „ lopticu su prebacili“ na Upravno vijeće rekavši da oni snose odgovornost.
Vijećnici HDZ-a odbili su sudjelovati u glasovanju zbog evidentnih propusta i nezakonitosti u radu Upravnog vijeća POU-a. Tko sada manipulira statutima i radi protivno zakonu?

O autoru

Napiši odgovor